top of page
Stående skrivbord

Đào tạo & Tư vấn

Luồng khách truy cập & đếm số người

Tất cả các quản lý trung tâm và chủ cửa hàng đều muốn sử dụng dữ liệu khách tốt hơn, nhưng không phải ai cũng biết cách. Chúng tôi có thể giúp bạn giải thích, hiểu và sử dụng thực tế thông tin từ quầy nhân viên.

Khi bạn sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ được một chuyên gia cao cấp với nhiều năm kinh nghiệm về lưu lượng khách và số lượng người trong các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ.

1

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Passers-by

How many people passes-by outside the store and are exposed to the brand. Gives us the potential brand reach.

People flow

Also called visitor journey and zone correlations. We use this KPI to analyse how different areas are being used. For example, you can see how people move from one point to another. 

2

Đây là những gì bạn có thể làm

Then we collect all the necessary sales data to be able to differ between the number of visitors and customers.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

3

Đây là những gì bạn có thể làm

When we have the visitor and the sales data we can use a key performance indicator to measure and demonstrate how effectively business objectives are being achieved.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

Đây là những gì bạn có thể làm

Sử dụng thông tin về số người truy cập là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để một trung tâm mua sắm thành công:

 • Bạn có thể hạn chế những thách thức và tấn công chúng một cách có hệ thống.

 • Bạn thấy các thay đổi ngay lập tức và do đó bạn có thể thấy hiệu quả của các hành động của mình ngay lập tức.

 • Bạn có thể thử nghiệm và học hỏi.

Mặt khác, các luồng khách truy cập ổn định và có thể dự đoán được, mang đến cho bạn cơ hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm theo cách tốt nhất có thể. Cho dù đó là về việc bố trí nhân sự, tránh tắc nghẽn hay các hoạt động lập kế hoạch.

đơn giản và linh hoạt

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng và bao gồm mọi thứ bạn cần để tính lượng khách truy cập và khách hàng. Cổng thông tin điện tử, dịch vụ cá nhân và phần cứng. Chúng tôi xác nhận tất cả các con số, kiểm tra tất cả các cài đặt hàng ngày và xử lý tất cả các quá trình xử lý và biên dịch dữ liệu nặng nề cho bạn.

Grocery Store Staff

kinh nghiệmquốc tế

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

kinh nghiệmquốc tế

Với hơn 30.000 lượt lắp đặt và hàng trăm khách hàng trải dài khắp Châu Âu và Đông Nam Á, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng và các nhà cung cấp. Trụ sở chính của IMAS - Nordic đặt tại Thụy Điển, chúng tôi còn có các văn phòng đại diện vùng Châu Âu tại Đức và Đông Nam Á tại Thái Lan.

30 000+
CÀI ĐẶT

How can we help you?

From us you can buy market leading people counters or pay a fixed monthly fee where everything is included for you to make visitor analytics, without any binding time or start fees. 

person.png
Xovis besöksräknare_IMAS.png

Bạn có quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi?

Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi may mắn được làm việc với một số người giỏi nhất trong ngành. Dưới đây là một số ví dụ. 

bottom of page